structure 1

moi logo ประวัติความเป็นมาของสำนักงานจังหวัด
         ชื่อสำนักงานจังหวัดปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๙๕ ในส่วนที่ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด ตามมาตรา ๓๘ ได้บัญญัติให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ดังนี้

- สำนักงานจังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
- ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้จัดตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ
แม้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้มีสำนักงานเป็นศูนย์กลางในการบริหารราชการอำนวยการและประสานราชการจังหวัดตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๕ ก็ตาม แต่ก็ยังมิได้มีการจัดตั้งสำนักงานจังหวัด จนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๑๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ เห็นชอบให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ต่อมาภายหลังได้ยกฐานะสำนักงานจังหวัดเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา และมีภารกิจหน้าที่อยู่ ๒ ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2562

่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562

่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562

 

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำคัญของภาครัฐ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จาก 19
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา