Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (แจ้งส่วนราชการ.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล3746 kB2021-06-02 14:28

เรื่อง    แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

เรียน    หัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  จำนวน ๑ ชุด

                   ด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมข้อมูลพฤติการณ์ หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

          เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการของจังหวัด ตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่ม และนายอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งมีหน้าที่บริหารราชการ  ตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตามมาตรา ๖๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการ ดังนี้         

          ๑. ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงาน โดยการนำพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตและการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ใช้เป็นข้อมูลการเฝ้าระวัง และบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้ารัฐในสังกัดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและให้มีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย อาญา ต่อผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

                   ๒. กรณีพบพฤติการณ์ตามข้อ ๑ หรือกรณีมีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                           

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา