Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (แจ้งอำเภอสรรหาก.ธ.จ.ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล.pdf)การดำเนนการสรรหา ก.ธ.จ.ประเภทสมาชิกสภาเทศบาลการดำเนนการสรรหา ก.ธ.จ.ประเภทสมาชิกสภาเทศบาลทรัพยากรบุคคล10830 kB2021-06-02 14:08

การดำเนนการสรรหา ก.ธ.จ. ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ประเภทสมาชิกสภาเทศบาล

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา