AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (หนังสือนำส่งPMQA4.0.pdf)หนังสือนำส่ง ทรัพยากรบุคคล596 kB2021-04-15 14:21

เรื่อง  การดำเนินการรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขา PMQA ๔.๐

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๑๗.๕/ว๔๑๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

                   ตามที่ จังหวัดพังงา สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขา PMQA..๔.๐                 และแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Working Team) เพื่อจัดเตรียมข้อมูล กลั่นกรองการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขา PMQA ๔.๐..โดยให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

                   จังหวัดพังงา ได้ดำเนินการรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขา PMQA..๔.๐                  รอบที่ ๑ เสร็จสิ้นลง และอยู่ระหว่างการตรวจรับรองผลคะแนนจากสำนักงาน ก.พ.ร. และจากการดำเนินการดังกล่าว พบข้อควรปรับปรุงการดำเนินงาน จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการดังนี้

                        ๑.  ให้ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ ก่อนการ-ดำเนินโครงการใดๆ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการและลดผลกระทบจากการดำเนินงานของส่วนราชการ

                        ๒.  ให้ส่วนราชการซึ่งมีการดำเนินการเกี่ยวงานบริการ ให้พัฒนาการบริการโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ และให้มีการสำรวจความพึงพอใจรายเดือนและรายปีงบประมาณ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ

                   ๓. ให้ทุกส่วนราชการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม นำมาใช้ในการลดต้นทุนในกระบวนงานหลัก  และควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมของส่วนราชการ

                   ๔. ส่วนราชการใดมีการดำเนินการดังกล่าว แจ้งจังหวัดทราบเพื่อนำเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดเพื่อแจ้งให้ส่วนราชการอื่นรับทราบต่อไป

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา