AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (IMG_20210331_0002.pdf)หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย ทรัพยากรบุคคล1631 kB2021-03-31 15:57

เรื่อง  แนวทางการดำเนินการตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ-      ราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน  นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการดำเนินการตัวชี้วัดการให้บริการประชาชนฯ (e-Service)                  จำนวน ๑ ชุด

                   ตามที่จังหวัดพังงา แจ้งการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ-       ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา และให้อำเภอทุกอำเภอ              ประชุมผ่าน..Cisco..Jabber ของกระทรวงมหาดไทย นั้น

                   ที่ประชุมฯ มีมติให้ส่วนราชการดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และให้ส่วนราชการที่มีเกณฑ์ดำเนินการไม่ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด ทบทวนแนวทางการดำเนินการ สำหรับตัวชี้วัดการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้นำงานบริการดังต่อไปนี้ ไปดำเนินการที่อำเภอเป้าหมาย

                       ๑. การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ทาง https://www.sso.go.th/wpr/main/login

                            ๒. การชำระเงินสมทบตามมาตรา ๔๐ ผ่าน Mobile Application Airpay

                            ๓. การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและรายงานตัวกรณีว่างงาน ทาง https://empui.doe.go.th/auth/index

                            ๔. การรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ทางhttps://eservice.labour.go.th/eformweb/

                            ๕. ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการ ทาง  http://e-report.dsd.go.th/eserviceweb/home

                   จังหวัดพังงา ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

                   ๑. มอบหมายให้ อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอคุระบุรี เป็นอำเภอนำร่องในการดำเนินการการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

                       (๑) มอบหมายบุคลากรศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รับผิดชอบตัวชี้วัดการให้บริการประชาชน-ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อการให้บริการดังกล่าว

                       (๒) จัดเตรียมชุดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ เครื่อง หรืออุปกรณ์- อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อให้บริการ ทั้งนี้อาจเป็นคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการงานข้อมูลข่าวสารภายในศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

                       (๓) จัดเตรียมพื้นที่เพื่อติดป้าย ศูนย์บริการการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทั้งนี้หน่วยงานในกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการจัดทำป้ายดังกล่าว

                       (๔) อำนวยความสะดวกการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงแรงงาน รวมถึง         ให้บุคลากรซึ่งได้รับการมอบหมายตามข้อ (๑) เข้ารับการอบรมการใช้งาน สำหรับวันเวลา การลงพื้นที่          เพื่อแนะนำการใช้งานดังกล่าว เป็นไปตามที่หน่วยงานในกระทรวงแรงงานกำหนด (หน่วยงานกระทรวงแรงงานจะแจ้งให้อำเภอทราบอีกครั้ง)

                       (๕) จัดเตรียมความพร้อมตามแผนการดำเนินการตัวชี้วัดการให้บริการประชาชนฯ        (e-Service) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                       (๖) รายงานจำนวนผู้ใช้บริการและสำรวจความพึงพอใช้การให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service) ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เริ่มครั้งแรก วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

                       (๗) ดำเนินการอื่นใดตามอำนาจหน้าที่ กรณีมีปัญหาในการดำเนินการ แจ้งจังหวัดทราบ

                   ๒. อำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอคุระบุรี กรณีมีความต้องการนำการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ไปใช้ในการให้บริการ แจ้งความประสงค์        ให้จังหวัดพังงาทราบ ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา