AddToAny Buttons

   
Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (IMG_20210331_0002.pdf)หนังสือนำส่ง ทรัพยากรบุคคล1394 kB2021-03-31 15:28
Download this file (พังงา.doc)สิ่งที่ส่งมาด้วย  ทรัพยากรบุคคล235 kB2021-03-31 15:34

เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดัพงงา เกษตรจังหวัดพังงา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา ประมงจังหวัดพังงา พัฒนาการจังหวัดัพงงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดัพงงา แรงงานจังหวัดัพงงา ประกันสังคมจังหวัดัพงงา จัดหางานจังหวัดัพงงา ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดัพงงา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดัพงงา

อ้างถึง  หนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ                          จำนวน ๑ ชุด

                   ตามที่จังหวัดพังงา แจ้งการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ-       ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง                 การดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา นั้น

                   ที่ประชุมฯ มีมติให้ส่วนราชการดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และให้ส่วนราชการ        ที่มีเกณฑ์ดำเนินการไม่ผ่านตัวชี้วัดที่กำหนด ทบทวนแนวทางการดำเนินการ

                   จังหวัดพังงา ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

                    ๑. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา นำหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บรายได้การท่องเที่ยว ตามตัวชี้วัดที่ ๑ รายได้จากการท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย) หารือกับสำนักงานจังหวัดพังงา เพื่อหาวิธีการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุม ในพื้นที่ของเอกชน และรายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ม) ทราบ ภายในวันที่         ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

                   ๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ดำเนินการหารือแนวทางการดำเนินงาน         กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (ตะกั่วป่า) โดนตัดงบประมาณทำให้สามารถเข้าตรวจ เพื่อให้การรับรอง GAP แปลงเกษตรด้านพืช จากเดิมตั้งเป้าไว้ ๑๔๐๐ แปลง คงเหลือเพียง ๗๓๕ แปลง ตามตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละของจำนวนแปลงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) และรายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

                   ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อย่างต่อเนื่อง

                   ๔. ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทางคดี ทั้งอัตราคดีกลุ่มที่ ๑ และอัตราคดีกลุ่มที่ ๒ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด พร้อมใช้สูตรคำนวณตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อหา       ผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน ตามตัวชี้วัดที่ ๔ อัตราคดีอาชญากรรมต่อประชากรแสนคนและแจ้งจังหวัดทราบภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

                    ๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ให้ดำเนินการขับเคลื่อน ตัวชี้วัดที่ ๕ อัตราการคลอด-        มีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี พันคน อย่างต่อเนื่อง

                   ๖. หน่วยงานในกระทรวงแรงงาน ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงาน-ประกันสังคมจังหวัดพังงา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงาและอื่นๆ ดำเนินการจัดเตรียมการให้บริการประชาชนด้วยระบบ-อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินการ 

                   (๑) จัดเตรียมคู่มือการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทั้ง ๕ งานบริการ และจัดส่งให้สำนักงานจังหวัดพังงา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์           ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการจัดทำแบรนเนอร์และคู่มือการใช้งาน หน้าเว็บไซต์จังหวัดพังงา ต่อไป

                   (๒) จัดทำป้ายการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อมอบให้แก่อำเภอเป้าหมาย

                   (๓) ดำเนินการลงพื้นที่ในสามอำเภอ ได้แก่ อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอ-     คุระบุรี เพื่อแนะนำการใช้งาน ทั้งนี้จังหวัดพังงาได้ดำเนินการประสานงานกับอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๑๗.๕/              .                          ลงวันที่         มีนาคม ๒๕๖๔

                   (๔) ดำเนินการอื่นใด ตามอำนาจหน้าที่ กรณีมีปัญหาในการดำเนินการ แจ้งจังหวัดทราบ         เพื่อดำเนินการต่อไป

                   (๕) รายงานผลการดำเนินการครั้งแรก ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่              ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

                   ๗. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ-       ในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                   จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

Pin It
   

ลิงค์น่าสนใจ

goodgov
bannerfinance รฐบาลไทย หนาแรก logo small court
aipa bannercommu
 liamentlaw3      

 

 

 

   
© จังหวัดพังงา