1

2

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดพังงา


1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีนโยบายในการขับเคลื่อนจังหวัดพังงาไปสู่จังหวัดคุณธรรม มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายโดยการมุ้งเน้นวินัยจราจร ส่งเสริมให้เป็นจังหวัดขับขี่ปลอดภัย โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมส่งเสริมวินัยจราจร ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.1 ให้สำนักงานจังหวัดพังงา จัดทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อถือปฏิบัติ
1.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด โดยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ลงนามในคำสั่ง
1.3 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ประสานงานกับ TOT ช่วยจัดทำแบบฟอร์มการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรมอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้กรอกและส่งข้อมูลกลับมาที่ admin
1.4 มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนสู่หน่วยงานหรือองค์กรในระดับคุณธรรม และระดับต้นแบบ ทั้งหน่วยงานระดับจังหวัด 135 หน่วยงาน อำเภอ 8 อำเภอ ชุมชน 321 หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาล เพราะโดยส่วนใหญ่ทุกหน่วยงานได้ขับเคลื่อนอยู่แล้ว แต่ไม่ได้จัดทำเป็นรูปแบบที่ถูกต้องตามขั้นตอน
1.5 ให้สำนักงานจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาดำเนินการให้ ทุกหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมเป็นหน่วยงานส่งเสริมคุณธรรม และร่วมปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวินัยจราจร ให้เรียบร้อยก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.6 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 พังงา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา จัดทำรายละเอียดจำนวนสถานศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษาในสังกัด และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการแจ้งให้นักเรียนทุกคนร่วมรักษาวินัยจราจร
1.7 ให้หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงา รายงานข้อมูลการประพฤติตามวินัยจราจรของเด็ก เยาวชน ประชาชนให้สำนักงานจังหวัดพังงา หรือฝ่ายเลขานุการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่กระทำความผิดวินัยว่าอยู่ในหน่วยงานใด หรือชุมชนใด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือประเมินการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน อำเภอ หรือชุมชนนั้น ๆ
1.8 ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนที่ 1-4 ตามคู่มือซึ่งเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงานหรือคนในชุมชน หรือนักเรียน นักศึกษาในสังกัดได้ทราบ เข้าใจตรงกันและร่วมปฏิบัติตามวินัยจราจร
1.9 ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงานำแผนการส่งเสริมด้านวินัยจราจรบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด
2. แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาได้แจ้งแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้กำหนดให้ชุมชนดำเนินการ 9 ขั้นตอน และได้เพิ่มการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ
3. ทบทวนคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3855/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้
ให้เพิ่มผู้แทนกระทรวงทั้ง 20 กระทรวง ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด และให้ใส่อำนาจหน้าที่ตามที่ส่วนกลางกำหนดให้ครบทั้ง 6 ข้อ
4. การแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับอำเภอ
มติที่ประชุม ให้ย่อส่วนจากคำสั่งจังหวัดพังงา โดยให้มีหน่วยงานตำรวจ พัฒนาการอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ขนส่ง สาขา (ถ้ามี) หมวดการทาง (ถ้ามี) และหน่วยงานอื่นที่เห็นสมควร
5. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร ชุมชนคุณธรรม
มติที่ประชุม ให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเป็น 2 ชุด คือ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระดับองค์กร และคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับชุมชน โดยให้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีความตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่จริง ๆ มาเป็นคณะทำงาน
6. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา ได้แจ้งข้อมูลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระยะรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย กลยุทธ์ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง องค์กร และวิชาชีพ ทุกองค์กร โดยใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือและแนะนำวัฒนธรรมไทยมาเป็นรากฐานให้แก่สังคมไทย จำนวน 136 โครงการ
6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่องค์กรในสังคม จำนวน 119 โครงการ
6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ สร้าง พัฒนา และขยายเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม โดยสร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และให้มีมาตรการด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม จำนวน 72 โครงการ
6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมโยงสู่อาเซียน กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดพังงาสู่อาเซียน จำนวน 24 โครงการ และที่ประชุมมีมติให้เพิ่มคุณธรรมด้านการส่งเสริมวินัยจราจร ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ กลยุทธ์ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่องค์กรในสังคม และให้เพิ่มรายละเอียดเป้าหมายการดำเนินงานในช่วง 2 ไตรมาสแรก และให้รีบดำเนินการเก็บข้อมูลการประพฤติผิดวินัยจราจร

Pin It