ggcvisit1

ggcvisit     

ggcvisit2

ggcvisit3

 

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6  ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา (ก.ธ.จ.พังงา) ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา       เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการพัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

Pin It