Items filtered by date: วันอังคาร, 05 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (4 เม.ย.65) ที่ห้องประชุมปกครองจังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาแก่ญาตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำและเสียชีวิต โดยมีนายอำเภอเมืองพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม จากกรณีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุขณะล่องเรือยางที่คลองหรา หมู่ 2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา และเสียชีวิต เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 คือ Mr. Javad Bemzadifar เพศชาย อายุ 42 ปี สัญชาติอิหร่าน ความคืบหน้าการดำเนินงาน ผู้แทนนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทกศ์ สาขาภาคใต้เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่จังหวัดพังงา ได้เข้าแจ้งความดำเนืนคดีทางอาญา กับบริษัทธุรกิจนำเที่ยว ที่ สภ.ทุ่งคาโงก เพื่อให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ญาติผู้เสียชีวิต รวมทั่งจะพิจารณาสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เนื่องจากบริษัทธุรกิจนำเที่ยว ไม่ได้นำส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวให้กับบริษัทประกันภัยคู่สัญญา ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหากเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว จะได้รับสินไหมทดแทนเป็นเงิน 1 ล้านบาท จากบริษัทประกันภัยคู่สัญญากับบริษัทธุรกิจนำเที่ยวที่นำส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวก่อนการเดินทาง ตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ประสานสถานเอกอัคราชทูตประเทศอิหร่านประจำประเทศไทย เพี่อประสานกับญาติผูเสียชีวิต ในการมอบอำนาจเพื่อดำเนินคดีทางแพ่งกับบริษัทธุรกิจนำเที่ยวดังกล่าวด้วย

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(4 เมษายน 2565) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เน้นย้ำในเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (4 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชงและกัญชา จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา จำนวน 1 แห่ง เพื่อนำผลการพิจารณาจากการประชุมครั้งนี้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิจารณาต่อไป

Published in พังงาNEWs