Items filtered by date: วันอาทิตย์, 03 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (2 เมษายน 65) บรรยากาศคืนที่ 2 ของงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2565 ที่เวทีกาชาดได้นำรำวงเวียนครกชื่อดังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานได้ชมและฟ้อนรำแบบเหมารอบยาวๆไม่จำกัด                       โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ได้นำส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และประชาชน ร่วมรำวงเปิดฟลอร์อย่างสนุกสนานในแบบย้อนยุค โดยในคืนแรกของการแสดงนี้ ได้รับเกียรติจากอำเภอตะกั่วป่าเป็นเจ้าภาพเหมารอบ

สำหรับรำวงเวียนครกที่จัดขึ้นได้จำลองมาจากที่จัดกันตามงานวัดและงานรื่นเริงเมื่อในอดีต หากสังเกตุให้ดีจะมีครกตำข้าวขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางฟลอร์ จึงเรียกว่ารำวงเวียนครก ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยทั้งเพลง ไฟแสงสี ใช้เครื่องดนตรีสมัยใหม่ที่มีความเร้าใจและสร้างความสนุกสนานมากขึ้น

งานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 เพื่อจัดหารายได้มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณะกุศลต่อไป

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (๒ เมษายน ๒๕๖๕)  นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ณ วัดประชุมโยธี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการบูรณาการ ๓ ฝ่าย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล การที่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสบวชเรียนอยู่ในระเบียบวินัยตามหลักพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทำให้เยาวชนและประชาชนมีความภาคภูมิใจและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อตนเองครอบครัว และสังคมโดยรวม

 

ด้านนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดพังงาจึงได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชน
พัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างและสมาชิกที่ดีของสังคมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองที่พึงปฏิบัติต่อเพื่อน บิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จัก
นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ทำให้เยาวชนและประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี
สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้บูรณาการร่วมกับวัดภายในจังหวัดพังงา
จำนวน ๑๐ วัด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับวัดประชุมโยธีอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม -
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (1 เมษายน 2565) ที่เวทีกาชาด บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) จังหวัดพังงาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เปิดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2565 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ในพิธีเปิดมีนายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง พร้อมกับมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ชนะการประกวด
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 งานกาชาดจังหวัดพังงาได้งดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อต้องการลดความแออัดของประชาชนไม่ให้เกิดการเบียดเสียดกันขึ้น แต่ยังคงมีกิจกรรมต่างๆทุกคืน เช่น การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น รำวงเวียนครก การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสลากการกุศล การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน นิทรรศการเหมืองแร่ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่า การจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีเมืองพังงา สินค้าพื้นเมืองพื้นบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเบ็ดเตล็ด ส่วนที่เวทีกลางจะมีการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง การแสดงมโนราห์ และหนังตะลุงน้องเดียว ทั้งนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโรงพยาบาลพังงา ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น ด้วย
โดยกิจกรรมในคืนแรกได้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอตะกั่วทุ่ง
งานกาชาดจังหวัดพังงาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย.2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัด และมาตรการ Covid Free Setting เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงานำไปใช้จ่ายในการช่วยผู้เหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ต่อไป

Published in พังงาNEWs

วันที่ 1 เม.ย. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ จากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่น ๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด ตามข้อมูลแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบรายงานข้อมูลและจากวิดีทัศน์แนะนำชุมชน โดยจัดเรียงลำดับความโดดเด่น ตามแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จำนวน 3 ชุมชน ดังนี้
1.ชุมชนคุณธรรมบ้านคลองบ่อแสน หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด
2.ชุมชนคุณธรรมบ้านปากถัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง
3.ชุมชนคุณธรรมบ้านคุรอด หมู่ที่ 5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จะส่งผลการคัดเลือกพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(31 มี.ค. 2565) ที่โรงเรียนบ้านกะปง หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การทาสีรั้วโรงเรียน การปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองบริเวณภายในโรงเรียน และการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน เพื่อให้มีความสะอาดและสวยงาม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (31 มี.ค. 2565) เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา (เทศกาลสงกรานต์) ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานและข้อมูลสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี (2561-2563) การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
นอกจากนี้ยังได้พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดพังงา , (ร่าง) คำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 การจัดตั้งจุดตรวจหลัก/จุดตรวจรอง/ด่านชุมชนและแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ของแต่ละอำเภอ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานด้วย

Published in พังงาNEWs