Items filtered by date: วันศุกร์, 29 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (28 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา ส่วนราชการ องค์กรสตรี และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในชนบท ซึ่งที่ผ่านมากองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดพังงา ได้ใช้จ่ายเงินกองทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กและช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทมาโดยตลอด ปัจจุบันมีเงินกองทุนฯอยู่ทั้งสิ้น 1,911,786.31 บาท

จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ โดยมีหน่วยงาน องค์กร ประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในวันนี้ รวมยอดทั้งสิ้น 136,632 บาท และได้มอบทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 29 ทุน แบ่งเป็นกองทุนพัฒนาเด็กฯ กรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 9 ทุน และกองทุนพัฒนาเด็กฯ จังหวัดพังงา จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 43,500 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อ พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมป์ และกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนฯทั้งในส่วนกลางและจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้องค์กร ชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหารายได้เป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชุมชน

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(27 เม.ย. 65) นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงาและกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา และผ่านทางวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อทราบและพิจารณาสถาณการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย สถานการณ์ยาเสพติด การปฏิบัติต่อเป้าหมาย คดีที่มีความสำคัญและคดีที่น่าสนใจในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความสงบเรียบร้อย รวมไปถึงนโยบายและข้อสั่งการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
ทั้งนี้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์ในความรับผิดชอบให้ที่ประชุมทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขในลำดับต่อไป

Published in พังงาNEWs

วันที่ 27 เม.ย.65 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจการบริหารจัดการงบประมาณ และแนวทางการดูแลรักษาเกาะรังนกอีแอ่น ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (27 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา

ก่อนประชุม ได้มีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดพังงา คือ ว่าที่พันตรีอภิญญา ศักดินันท์ ตำแหน่งนายอำเภอเกาะยาว นายทรงชัย ชูทิพย์ ตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา นางสาวศริญญา ใจเย็น ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพังงา และนายธีร์ธาวัช แสงเขียว ตำแหน่งป้องกันจังหวัดพังงา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอทุกอำเภอตลอดจนส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2565 จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากนั้นได้แจ้งโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565, การจัดการแข่งขันจักรยานระดับโลก L'Etape Thailand by Tour de France Phang nga 2022, รับฟังรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 รวมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรคจากนายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (27 เม.ย. 65) จังหวัดพังงาประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา พร้อมกับผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลไปยังส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ
ก่อนเริ่มประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมผู้ต้องหาบุคคลต่างด้าว, มอบเกียรติบัตรการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 ให้กับอำเภอท้ายเหมือง และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรให้กับเทศบาลเมืองพังงา
ต่อมาได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดพังงา ดังนี้ นางสาวบานชื่น วิจิตรกานต์วงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา นายทรงชัย ชูทิพย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา และนายสุทธวัชร นาคสวาทดิ์ ปฏิรูปทีดินจังหวัดพังงา
จากนั้นได้เข้าสู่วาระโดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา เช่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพังงา, การออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่จังหวัดพังงา, สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา, การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี, รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพังงา ประจำเดือนมีนาคม 2565, จำนวนและอัตราการตายของผู้บาดเจ็บรุนแรงต่อสมองจากอุบัติเหตุจราจร, การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, และแผนรับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (27 เม.ย. 65) พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 คณะผู้บริหาร นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ตำรวจ ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

สำหรับการเปิดอาคารในวันนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจิมป้ายเลขที่อาคารโดยพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันปลูกต้นชะแมบทองไว้ที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานด้วย

สำนักงานตรวจเงินแผ่นจังหวัดพังงาได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่โดยใช้ที่ราชพัสดุภายในศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา มีเนื้อที่ 5 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 29.921 ล้านบาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ของหน่วยรับตรวจในความรับผิดชอบทั้งราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 427 หน่วย เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

Published in พังงาNEWs