Items filtered by date: วันพฤหัสบดี, 28 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (27 เม.ย. 65) ณ โรงแรมเดอะ บริษาบีช รีสอร์ท เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยทางทะเลจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยทางทะเล จังหวัดพังงา ขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยทางทะเล ลดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเผชิญเหตุ การบูรณาการด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการประสาน ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวถอดบทเรียน การบาดเจ็บ ระบบการส่งต่อและซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table TOP Exercise: TTX) ณ ห้องประชุมโรงแรม เดอะ บริษาบีช รีสอร์ท เขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 70 คน
วันที่ 28 เมษายน 2565 ดำเนินการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) ตามสถานการณ์สมมุติ ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 คน

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(26 เม.ย.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดพังงา (คพร.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาได้แจ้งเรื่องให้คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณา ได้แก่ กรณีการส่งอ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อพิสูจน์ร่องรอยการทำประโยชน์ในที่ดิน ของประชาชนจำนวน 6 ราย ได้แก่พื้นที่ในตำบลบางม่วง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า พื้นที่ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด พื้นที่ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง พื้นที่ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา และพื้นที่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว และเรื่องพิจารณาอื่นๆ จำนวน 3 ราย ได้แก่ พื้นที่ ต.บางวัน อ.คุระบุรี 2 ราย และพื้นที่ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามที่ประชาชนและเอกชน ได้ยื่นขอให้มีการตรวจสอบสิทธิในการครอบครองที่ดินที่อ้างถึงให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (26 เม.ย.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมของจังหวัด ท้องถิ่น อำเภอ มีผลดำเนินการใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. แบบวัด IT การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐได้สะท้อนการรับรู้ต่อหน่วยงานตนเอง
2. แบบวัด ET การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้สะท้อนประสิทธิภาพภาครัฐ
3.แบบวัด OIT การรายงานตนเองของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

จากนั้นได้พิจารณาแผนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ “พังงาใสสะอาด ทุกภาคส่วนร่วมกันต้านทุจริต”

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(26 เม.ย.65) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีวาระเพื่อพิจารณา เช่น การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินวิทยฐานะ การขอโอน การย้าย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (26 เม.ย. 2565) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 ร่วมกับคณะกรรมการท่านอื่นๆ ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขอรับเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพิ่มเติม

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาตามที่สมาชิกกองทุนฯ มีความประสงค์ขอรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 800,000 บาท ได้แก่
1.โครงการเลี้ยงหอยนางรมในกระชัง ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
2.โครงการขนมจีนเส้นสดบางกินน้ำ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
3.โครงการต่อยอดเลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่าย ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
4.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อส่งเสริมอาชีพ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว
5.โครงการเลี้ยงปลาดุกอุยในบ่อดิน ตำบลล้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
6.โครงการโฮมเมดเบเกอรี่ (Homemade Bakery) ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มสตรีนำไปพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และการต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (26 เม.ย. 2565) ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลไปยังนายอำเภอกับส่วนราชการระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อติดตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์ผู้ป่วยของทุกพื้นที่ที่ประชุมได้พิจารณาการปิดโรงพยาบาลสนามลีลาวดี โรงพยาบาลสนามศูนย์ศึกษาวิจัยฯ และโรงแรมพังงาเบย์ รีสอร์ท ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา รวมทั้งร่างคำสั่งจังหวัดพังงาฉบับที่ 100 สำหรับการเปิดเทอมของโรงเรียนต่างๆในเดือนพฤษภาคมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กำหนดแนวทางให้ทุกสถานศึกษานำไปปฏิบัติ เช่น        1.ให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิที่ประตูก่อนเข้าโรงเรียน 2.ไม่ถอดแมสขณะอยู่ในโรงเรียนหากไม่จำเป็น 3.การรับประทานอาหารให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เว้นระยะห่าง ไม่แออัด ร่วมกับมาตรการที่จำเป็นอื่นๆของสถานศึกษาด้วย

Published in พังงาNEWs