Items filtered by date: วันอาทิตย์, 24 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (22 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเพชรธรักษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11“มหกรรมกัญชาทุกทิศ เพื่อเศรษฐกิจและการแพทย์” เขตสุขภาพที่ 11 โดยประธานในพิธีกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กัญชา กัญชงไทย ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ” ในส่วนของจังหวัดพังงานำโดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธราธิป ทองเจิม นายกอบจ.พังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ทั้งนี้มีการเสวนาวิชาการ หัวข้อ กัญชา กัญชง ไทยวันนี้ โอกาสและความท้าทายเชิงเศรษฐกิจ ,การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “กัญชาทางการแพทย์จากนโยบายสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล” การอภิปราย “ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ใช้อย่างไรให้เหมาะกับผู้ป่วย” ,ผลการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์, “การปลูกและขายกัญชาอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (22 เมษายน 2565) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่,ตรัง,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง และสตูล) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฯ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน คณะกรรมการฯ จาก 6 จังหวัดในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าร่วม ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง
โดยที่ประชุมได้รายงานสรุปภาพรวมด้านเศรษฐกิจของไทย แนวโน้มสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ต่อมาได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ กรอ.กลุ่มจังหวัด นโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในประเด็นความก้าวหน้าโครงการศึกษาเส้นทางรถไฟชุมพร – ท่าเรือน้ำลึกระนอง, ความก้าวหน้าการศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มารีไทม์ฮับ (Maritme Hub), ความก้าวหน้าขุดขยายร่องท่าเรือน้ำลึก จังหวัดระนอง ให้มีความลึก 18 เมตร และท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง ให้มีความลึก 8 เมตร กว้าง 100 เมตร ตามมติ ครม. เมื่อคราวประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา, ความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Andaman Wellness Coridor (AWC) ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน , ความก้าวหน้าการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO – 2028 Phuket, Thailand
จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา โครงการขุดลอกร่องท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง, โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงและอุตสาหกรรมอื่นๆ จังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้, พิจารณาความเป็นไปได้ในการเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทั้งนี้ ในการประชุม กรอ. ครั้งที่ 4/2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน 2565 จังหวัดพังงาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมต่อไป

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันนี้ (๒๐ เม.ย.๖๕) นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๖ พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๓) หมู่ ๔ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จากนั้นเป็นประธานประชุมติดตามผลการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ณ โรงเรียนย่านสะบ้า ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีโครงการที่อยู่ในการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา จำนวน ๗ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมภาคการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ โครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๓) โครงการปรับปรุงสวนประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำตะกั่วป่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่ และโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมงบประมาณกว่า ๙๔ ล้านบาท โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก (หนองมูลตะกั่ว) ระยะที่ ๒ และโครงการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมงบประมาณกว่า ๘๔ ล้านบาท ทั้งนี้การสอดส่องโครงการเพื่อติดตามดูความคุ้มค่า ความถูกต้องตามกฎระเบียบ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้สอดส่องโครงการปรับปรุงเรือตรวจการณ์ ๘๑๓ (บุเรศผดุงกิจ) อ.ตะกั่วป่า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพิ่มเติมด้วย

 
Published in พังงาNEWs