Items filtered by date: วันศุกร์, 22 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (21 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี 2565 โดยมีนายสุธี สระบัว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพังงา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลจังหวัดพังงา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ทรงวางรากฐานระบบศาลยุติธรรม
วันที่ 21 เมษายน 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรม และทรงโปรดฯให้จารึกพระราชปรารภในการจัดตั้งศาลยุติธรรมไว้ในแผ่นเงิน ซึ่งเรียกว่า "หิรัญบัตร" แสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายในการปกครองแผ่นดินว่ามีพระราชประสงค์ให้ตั้งศาลขึ้นเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดี ทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นต้องอาศัยการศาลเป็นสำคัญ จึงทรงจัดระบบกฎหมายและระเบียบทางการศาลขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตก จึงถือเอาวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็น "วันศาลยุติธรรม"

Published in พังงาNEWs

วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกท.จังหวัดพังงา (ชั้น ๒) จังหวัดพังงาได้แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพังงา ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา(ศ.) เป็นรองประธาน เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดพังงา โดยมีนายสุเมธ อัครพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดพังงา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ รายงานภาพรวมในกิจกรรมกีฬาต่างๆ ของจังหวัดพังงา และที่ประชุมได้มีนโยบายในการพัฒนากีฬาของจังหวัดพังงา โดยจะพลักดันให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ในหัวข้อด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาจัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการเสนอตัวเป็นเมืองกีฬา เพื่อยื่นเรื่องการเสนอตัวขอจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports city) กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (20 เม.ย. 65)จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบการปัญหาและแนวทางการฟื้นฟูคลองมะรุ่ย หมู่ที่ 4 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงสำรวจดูสภาพปัญหาเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพังงาและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณคลองมะรุ่ย กระทรวงมหาดไทยได้ให้ทุกจังหวัดสำรวจแหล่งน้ำ คูคลอง ที่มีสภาพไม่เหมาะสมที่ต้องการพัฒนาเร่งด่วนจังหวัดละ 1 แห่ง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนองบึง ให้สะอาดสวยงาม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหาร หรือสถานที่พักผ่อน โดยจังหวัดพังงาจะได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เนื่องในวันฉัตรมงคล ด้วยการนำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสานำเครื่องไม้เครื่องมือเข้าปรับปรุงคลองมะรุ่ย กำจัดวัชพืชที่ปกคลุมและกีดขวางให้น้ำในลำคลองไหลได้สะดวก ซึ่งที่ผ่านมามีจิตอาสาในพื้นที่ได้เข้าทำการจัดเรียงกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวกั้นน้ำ รื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝายชะลอน้ำก่อนหน้ามาแล้ว ส่วนแนวทางการพัฒนาในระยะยาว ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกับอำเภอทับปุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ออกสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน นำมาวางแผนบริหารจัดการ เพื่อจะได้เสนอขอเงินงบประมาณในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้คลองมะรุ่ยเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาของตำบลและเป็นแหล่งน้ำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ สามารถรับน้ำได้ 24,000 ลูกบาศก์เมตร มีความยาว 2 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร มีชาวบ้านได้รับประโยชน์ จำนวน 1,086 ครัวเรือน ในหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (20 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงาหน่วยงานจากส่วนราชการได้นำเสนอผลการดำเนินงานการเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือ OITให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาตามตัวชี้วัดที่ 9และ 10โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมูลพื้นฐาน, ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน, ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ, ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
และตัวชี้วัดที่ 10 ได้แก่ ตัวชี้วัดบ่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต, ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (20 เมษายน 65)นายวสันต์ เวทยะวานิช นายด่านศุลกากรภูเก็ต ได้เข้าพบนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเพื่อเข้าแนะนำตัวในโอกาสที่ย้ายมาจากกงสุล ฝ่ายศุลกากร สถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว ณ ห้องรับรองเจ้าเมือง vvvศาลากลางจังหวัดพังงา

Published in พังงาNEWs