Items filtered by date: วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (9 ก.พ.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา มีวาระที่พิจารณา เช่น การเสนอผู้แทนกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแผนบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน, การขอเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพลิกฟื้นชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ พลิกฟื้นจังหวัดพังงาเมืองแห่งความสุข งบประมาณ 2,616,300 บาท ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา, การโอนพัสดุที่จัดหาโดยใช้งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2565 (งบเหลือจ่าย) และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเศรษฐกิจฐานราก โครงการทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

เมื่อวันที่ (20 เมษายน 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา

ซึ่งโครงการที่ต้องติดตามผลการดำเนินงานมีดังนี้
1.การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3.การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.การทำงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลรวมทั้งขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
5.การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้คัดเลือกจังหวัดละ 1 แห่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
6.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (20 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออก การบรรจุแต่งตั้ง ของพนักงานจ้างตามภารกิจ การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ การโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล การเลื่อนวิทยฐานะพนักงานครู การโอนย้าย การรับโอน ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (20 เม.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออก การรับโอน การโอน การเลื่อนและแต่งตั้งของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ และสายงานผู้บริหาร รวมทั้งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (20 เมษายน 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาเรื่องการโอน การรับโอน การย้าย การลาออก การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ของข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และการออกประกาศ ก.จ.จ.พังงา จำนวน 1 เรื่อง

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (20 เม.ย. 2565) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะทำงานบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงาน OTOP ภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จุดดำเนินการจังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อปปิ้งในระดับภูมิภาค ที่จะเปลี่ยนมุมมองของโอทอปไทยให้อินเทรนด์ รับปี 2022 ซึ่งรูปแบบการจัดงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ส่วน คือ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก รวมถึงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร OTOP ชวนชิมอาหารดีจาก 4 ภาค ที่รวบรวมอาหารคาว-หวาน ทั่วไทยมาให้ได้ลองลิ้มชิมรสแบบจัดเต็ม, กิจกรรมสาธิตที่เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค, โซนพิเศษสร้าง Landmark ที่สื่อถึงเทรนด์ แนวโน้มของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้งนี้มีมินิคอนเสิร์ตของศิลปิน ดารา นักร้องชื่อดังจากทั่วฟ้าเมืองไทยตลอดการจัดงาน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจำจังหวัด ดนตรีพื้นบ้าน และร่วมลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้า วันละ 5 รางวัล วันสุดท้ายของการจัดงานลุ้นรับรางวัลพิเศษ iPad Pro ฟรี

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (20 เม.ย. 2565) เวลา 15.00 น. ที่ห้องเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการเตรียมการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อประสานการปฏิบัติและมอบหมายภารกิจการจัดพิธีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี แทนวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ในปีนี้จังหวัดพังงาได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันจันทร์ที่ 25 เม.ย. 2565 ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

Published in พังงาNEWs