Items filtered by date: วันพุธ, 20 เมษายน 2565

เมื่อวันที่(19 เม.ย.65) คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบรายงานสถานะทางการเงินกองทุนยุติธรรม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 พร้อมพิจารณาอนุมัติเงินจากกองทุนฯตามที่ประชาชนได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านคดีความ จำนวน 2 ราย จากนั้นได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณากรณีมีผู้เสียหายจำนวน 6 ราย ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(19 เม.ย.65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยทางทะเล จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดขั้นตอนสถานการณ์สมมุติและกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และบูรณาการการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการประชุม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากร และฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจนรวมทั้งได้ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะการทำงานและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินของแต่ละบุคคลภายใต้สถานการณ์สมมุติในการฝึกซ้อม
สำหรับการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยทางทะเล กำหนดจัดในวันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 09.00-20.00 น. ณ โรงแรมเดอะบริษาบีช รีสอร์ท ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) และวันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 09.00-15.00 น. จะเป็นในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) ณ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยสร้างสถานการณ์สมมุติ กรณีเรือท่องเที่ยวโดนกับเรือลากจูงสินค้า ซึ่งภายในเรือลากจูงมีการบรรทุกน้ำมัน ขนาด 19,000 ลิตร เป็นเหตุให้เรือลากจูงเกิดไฟไหม้ น้ำมันรั่วไหลเป็นวงกว้าง และเรือท่องเที่ยวแตก มีผู้บาดเจ็บจากไฟไหม้ 1 คน สูญหาย 2 คน และลอยคอในทะเล 19 คน
ทั้งนี้ กำหนดจะมีการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 เม.ย. 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เพื่อให้ทุกชุดปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติและแบ่งมอบภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ตามแผนการฝึกฯ ก่อนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(19 เม.ย.65)ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยในวันนี้มีผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เป็นข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รวมทั้งสิ้น 33 คน

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(19 เม.ย.65)  ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลไปยังนายอำเภอกับส่วนราชการระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เพื่อติดตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์ของผู้ป่วยในทุกพื้นที่

จากนั้นได้พิจารณายกเลิกสถานที่เอกเทศ Hospitel คือ โรงแรมเดอะลีฟ โอเชียนไซด์ รีสอร์ท และสถานที่ใช้สำหรับกักตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการของชุมชน หรือ CI คือ อาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า พร้อมให้ทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้คำแนะนำกับชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมตัวและเตรียมพร้อมในการเริ่มปรับจากโรคระบาดให้เป็นโรคไข้หวัดประจำถิ่น เช่น การป้องกันตัวเองด้วยมาตรการ DMHTTA, สถานที่ในการขอรับชุดตรวจ ATK เมื่อพบว่ามีความเสี่ยง, วิธีปฏิบัติหากตรวจพบว่าเป็นโควิด, ขั้นตอนการรักษา, อาการหลังจากหายป่วย, ความสำคัญของการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรัง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของสายพันธุ์ Omicron การฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อแต่อย่างใดซึ่งหากได้รับการวัคซีนเข็มที่ 3 ในระยะวลาที่หมาะสมนั้น จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ระดับหนึ่งและลดการเจ็บป่วยที่รุนแรงป้องกันการเสียชีวิตได้มากกว่า 90 %

Published in พังงาNEWs