Items filtered by date: วันอังคาร, 19 เมษายน 2565

เมื่อวันที่(18 เม.ย.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ร่วมกันมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงา จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่า 152,000 บาท โดยทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังได้ร่วมกันสนับสนุนงบในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เพื่อนำมามอบให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลหาความรู้นอกเหนือจากตำราด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมทักษะให้แก่นักเรียน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้เข้าถึงและก้าวทันเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นที่จำเป็นอยู่มาก เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการดูแลของเอกชน มาอยู่ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ และกำลังจะเปิดขยายการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะและวิชาชีพของเด็กจนจบการศึกษาภาคบังคับ ปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษา 16 คน นักเรียน 110 คน

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(18 เม.ย.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงา ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อดูความคืบหน้าของการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงาซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอำเภอกะปง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หน่วยงานของส่วนราชราชการ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ได้บูรณาการร่วมกัน เข้าสนับสนุนปรับสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบ ทำการสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ติดตั้งระบบสื่อสาร พร้อมให้คำแนะนำการส่งเสริมด้านวิชาการและวิชาชีพแก่เด็กนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านทักษะวิชาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ต่อมาได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ของการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนฯจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในระบบ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และครูจิตอาสา ทั้งนี้ โรงเรียนเยาววิทย์จังหวัดพังงา ได้ขยายการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น เปิดเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2565 นี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่(18 เม.ย.65) จังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เช่น หลักการและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม) และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมีวาระการพิจารณา ได้แก่ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา

Published in พังงาNEWs