วันพุธ, 16 มีนาคม 2565 02:17

จังหวัดพังงา ติวเข้มความพร้อมหน่วยงานรัฐ รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ หรือ ITA ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ (14 มีนาคม 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนให้กับทุกหน่วยงาน และได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส พังงาใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งในปัจจุบัน ที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบสถานะและปัญหาการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพังงามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคะแนนการประเมินในระดับ AA คะแนน 95 คะแนนขึ้นไปถึง 19 ท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ อ.กะปง ได้คะแนนสูงสูดในระดับประเทศ คือ 99.85 ในส่วนของจังหวัดพังงาซึ่งเป็นการประเมินจากส่วนราชการภูมิภาคได้คะแนนในระดับ A มีคะแนนประเมิน 94.65 ส่งผลให้การประเมินในภาพรวมของจังหวัดพังงาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ สำหรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพังงาคาดหวังว่าจะยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมของจังหวัดให้สูงขึ้น ในลำดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งทุกส่วนราชการ ต้องดำเนินการ คือ
1.การยกระดับการประเมิน IIT ซึ่งเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร คือจากผู้ใต้บังคับบัญชา
2.การยกระดับ การประเมิน EIT ซึ่งเป็นการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือจากผู้รับบริการในภารกิจของส่วนราชการ
3.การยกระดับ การประเมิน OIT ในส่วนนี้ มีสัดส่วนร้อยละ 40 ผู้บริหารทุกระดับ ทุกองค์กร ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการพัฒนาฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมในวันนี้ มีหัวข้อได้แก่ การถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามแบบวัด IIT EIT และ OIT ของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงาและเทคนิคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ