วันพุธ, 26 มกราคม 2565 14:44

คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 ที่ห้องประชุมดีบุก ศาลากลางจังหวัดพังงา คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีวาระที่ต้องพิจารณา เช่น สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดพังงา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2564, การเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเล เกาะคอเขา, ร่างกฎกระทรวง กำหนดให้พื้นที่ป่าขายเลนจังหวัดพังงาเป็นป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และโครงการป่าในเมืองบ้านกระโสม จังหวัดพังงา