วันพุธ, 26 มกราคม 2565 14:37

จังหวัดพังงา ประชุม กรอ. รับฟังปัญหาและอุปสรรคผังเมืองรวมพังงา

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ. จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักผังประเทศและผังภาค ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา  มีประเด็นการขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัดพังงา โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยรายอำเภอ เพื่อทบทวนการขอแก้ไขผังเมืองรวมฯ ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 ที่จังหวัดพังงาได้ดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนภาคเอกชน ภาคท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่รายอำเภอ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/855-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleriac62948cfee