วันพุธ, 26 มกราคม 2565 14:37

จังหวัดพังงา ประชุม กรอ. รับฟังปัญหาและอุปสรรคผังเมืองรวมพังงา

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ. จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักผังประเทศและผังภาค ส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา  มีประเด็นการขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของจังหวัดพังงา โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยรายอำเภอ เพื่อทบทวนการขอแก้ไขผังเมืองรวมฯ ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 ที่จังหวัดพังงาได้ดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนภาคเอกชน ภาคท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในระดับพื้นที่รายอำเภอ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอทุกอำเภอ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป