วันพุธ, 19 มกราคม 2565 11:55

ประชุมหารือร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา

วันนี้ (18 ม.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้คอนเฟอร์เรนซ์ร่วมประชุมหารือร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 กับส่วนราชการและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีประเด็นเพื่อรับทราบ เช่น การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2560, ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562, และการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ.2560 ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 (การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วน), และประเด็นที่ต้องร่วมพิจารณา คือ การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดพังงา พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)