วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 20:41

ภาครัฐร่วมเอกชนเตรียมเดินหน้าให้พังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ภาครัฐร่วมเอกชนเตรียมเดินหน้าให้พังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วันนี้ (17 ม.ค. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือการระดมความคิดเห็นการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามันฯ ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา
จังหวัดพังงาภาคการท่องเที่ยวเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวระดับโลก เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบให้สอดรับกับนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นที่สาขาทีมีศักยภาพเพื่อตอบสนองนโยบายและการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งสินค้า บริการ บุคลากร ผู้ประกอบการ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดพังงามีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่สามารถรองรับชีวภาพของพืชสมุนไพรพื้นบ้านและผักพื้นถิ่นที่สามารถต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ดังนั้นโครงการพังงาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเป็นโครงการที่สำคัญที่จะดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ให้เกิดผล ทั้งในด้านสังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพังงา (Wellnes tourism) ให้โดดเด่นโดยใช้พืชสมุนไพรและพืชผักอาหารท้องถิ่นมาใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพาะปลูก แปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร "เมืองสมุนไพร (Herbal City)" และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบไปพร้อมกับภาคเอกชน เพื่อร่วมผลักดันให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/833-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleriaa7b7313211