วันจันทร์, 17 มกราคม 2565 12:37

จังหวัดพังงาระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพมังคุด

วันที่ 14 มกราคม 2565 จังหวัดพังงา โดยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมกับเกษตรจังหวัดพังงา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด อำเภอกะปง ร่วมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมังคุด จังหวัดพังงา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพมังคุด จังหวัดพังงา ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มังคุด ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ทั้งนี้ มีการศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ต้นแบบสวนมังคุด นายวิชัย มูลมาศ หมู่ที่ 2 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา