S1

 

S2

 

S3

 

S4

 

S5

SHA PLUS MANAGER จังหวัดพังงา เตรียมแผนรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ

              วันที่ 20 ต.ค.64    นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เป็นประธานเปิดการประชุม SHA PLUS MANAGER  ประจำสถานประกอบการและผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน  SHA PLUS    ของจังหวัดพังงา เพื่อซักซ้อมแผนการรับนักท่องเที่ยวเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ SHA PLUS MANAGER ได้ยึดเป็นแนวทางเดียวกัน โดยทำการจัดอบรมที่โรงแรมเดอะ ลีฟ ออน เดอะ แซนด์ เขาหลัก ตำบลคึกคัก   อำเภอตะกั่วป่า พร้อมถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ไปยังผู้ประกอบการ และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กันยายน 2564 กำหนดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในแต่ละระยะ(พื้นที่สีฟ้า)โดยจังหวัดพังงาอยู่ในกลุ่มพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวในระยะ 1 ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้การเตรียมพร้อมการเปิดนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวครั้งนี้ จังหวัดพังงาได้มีการแต่งตั้ง SHA PLUS MANAGER   ประจำสถานประกอบการ และผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS เพื่อทำหน้าที่ในการดูแล ควบคุม และประสานให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง หรือแนวปฏิบัติของจังหวัดพังงา และตามที่รัฐบาลกำหนด เช่น  1.วางแผน ขั้นตอน   การรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ 2.กำกับ ติดตาม และประเมินผล 3.มาตรการ Bubble and Seal ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานประกอบการ 4.แผนผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ และ 5.  แผนการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีหน่วยงานที่กำกับ  ควบคุม สนับสนุน และส่งเสริม  การเปิดพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว  เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่นๆ   มาให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุมที่มาจากสถานประกอบการ   เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักโฮมสเตย์ นันทนาการและสถานที่ ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัททัวร์นำเที่ยว สุขภาพและความงาม กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ไปยังสถานประกอบการ และทุกอำเภอ

           ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา มีประชาชนเข้ารับวัคซีนแล้ว 65% กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และสตรีมีครรภ์ เกิน 70% และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เกิน 50% โดยมีเป้าหมายต้องครบ 100% ของผู้ที่ประสงค์จะรับวัคซีนทั้งจังหวัดภายในเดือนตุลาคมนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ยังไม่หยุดนิ่ง ระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งจะเข้ามาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกคน เพื่อให้มีโอกาสที่จะกลับไปสู่การประกอบอาชีพและดำรชีวิตประจำวันได้  แต่ก็ต้องระมัดระวังตัวเองและไม่ประมาทเช่นกัน  อีกทั้งให้แนวคิดในการจัดทำคู่มือมาตรการ วิธีการ สำหรับการปฏิบัติ อย่างน้อย 3 ภาษา คือ อังกฤษ จีน และไทย เป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย

Pin It