การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563

Clip: ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

Pin It