ระเบียบวาระการประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.

Pin It