Items filtered by date: วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ (23 มิ.ย.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดพังงา ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ พิจารณา และดำเนินการ เช่น การร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแท่นฐานประดิษฐานอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ฏธร อดีตเจ้าเมืองพังงา, การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565, การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานกลุ่มความมั่นคง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ของกลุ่มงานการเงินและบัญชี และกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม จากนั้นได้ติดตามผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครอง เขต ๗ (ส่วนแยกพังงา) ศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 8 สาขาจังหวัดพังงา และข้อเสนอจากนายอำเภอ

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 จังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ก่อนเริ่มประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับผู้ชนะการออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดพังงา มอบประกาศเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรให้กับอำเภอ ชมรม ที่เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ และหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อมาได้มีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดพังงา คือ นายธนพัฒน์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา จากนั้นได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่, สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพังงา, การออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่จังหวัดพังงา, สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม, การลงนามประกาศเจตนารมณ์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย, การขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐและการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่, ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง และอุทธรณ์คดีปกครอง, การกำหนดอัตลักษณ์ และ DNA ของจังหวัดพังงา, รายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย, โครงการการฝึกศูนย์บัญชาเหตุการณ์อำเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ประจำปี พ.ศ. 2565, แนวทางการดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดความปลอดภัยทางถนน ทางข้าม ทางม้าลาย ในพื้นที่อำเภอ, การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4090 ต.นบปริง-หินดาน ตอนนิคม-หินดาน, รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565, จำนวนและอัตราการตายของผู้บาดเจ็บรุนแรงต่อสมองจากอุบัติเหตุจราจร, การร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแท่นฐานประดิษฐานอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา, และแผนรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฎาคม 2565

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (24 มิ.ย. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีลงนามนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสตรี/คหบดีช่วยเหลือผู้เดือดร้อน (1 องค์กรสตรี 1 ตำบล TPMAP) ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นางวันดี ปิยนามวาณิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา คหบดี องค์กรสตรี และหน่วยงานราชการ รวม 19 ท่าน ร่วมลงนาม เพื่อบูรณาการทั้งจากหน่วยงานรัฐ คหบดี องค์กรสตรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในกลุ่มเป้าหมาย TPMAP ในแต่ละตำบล ร่วมขับเคลื่อนขจัดความยากจนซึ่งเป็นเสมือนโรคทางสังคม เป็นภาระบั่นทอนสร้างปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ จังหวัดพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP Logbook ชี้เป้าครัวเรือน จำนวน 2,606 ครัวเรือน 9,107 คน สร้างโมเดลแก้จน “พังงา อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” แก้ปัญหาใน 5 มิติ คือ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และมิติอื่นๆ ผ่านทีมพี่เลี้ยงหมอแก้จน 1 หมอ 1 ครัวเรือน ในทุกอำเภอ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของแต่ละครัวเรือน “สร้างเบ็ดตกปลาให้สามารถจับปลามากินได้” ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ทัศนคติ จนสามารถต่อยอดในการประกอบสัมมาชีพหรือวิธีการเลี้ยงชีพโดยสุจริตและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนพังงาได้ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด” จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระพันปีหลวง" ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา ได้ประดิษฐ์ "ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา" ซึ่งรวบรวมเศษผ้าอัตลักษณ์ของทุกชุมชน ทุกอำเภอ มาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อหลากสีสัน หลายรูปแบบ จำนวน 9,012 ตัว น้อมนำพระราชดำริที่ทรงฟื้นคืนชีวิตผ้าไทย ซึ่งจะนำมาจัดนิทรรศการในแต่ละอำเภอในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นี้

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นาวาเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่และภาคประชาชน ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกาะคอเขา (Smart Sustainable Island) เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการในการประกาศให้พื้นที่เกาะคอเขาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ด้วยจังหวัดพังงาได้จัดทำโครงการพังงาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Phangnga Andaman Wellness Economic Corridor : AWC) เพื่อขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพระดับโลก (Medical Hub) ตามแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอันดามัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างการระบาดและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพังงาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดพังงาจึงกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่เกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเกาะอัจฉริยะ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะคอเขาให้เป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาครัฐและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เน้นย้ำถึงการวางตำแหน่งการพัฒนาเกาะคอเขาในทุกมิติ อาทิ การสร้างสะพาน สร้างท่าเรือ เป็นการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน พื้นที่โดยรอบต้องได้รับประโยชน์ด้วย และเกาะคอเขาต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริง ๆ โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะเป็นล้อเกวียนในการสนับสนุน

Published in พังงาNEWs