Items filtered by date: วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ (30 พ.ค.65) นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา 
เพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 จังหวัดพังงา และการเปิดใช้เงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ได้รับจัดสรรเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายมังคุดออกนอกแหล่งผลิตให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และผู้ประกอบการในตลาดกลางสินค้าเกษตรที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการรวบรวมรับซื้อผลผลิตในช่วงออกสู่ตลาดมาก Peak นอกเหนือการค้าปกติ จำนวน 1,000 ตัน ในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 3 บาท
เป็นเงิน 3,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิ ค่าจัดประชุม ค่าเดินทาง ค่าประชาสัมพันธ์และประเมินผลของสำนักงานพาณิชย์แหล่งผลิต ตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินดำเนินการเป็นเงิน 90,000 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบยังไม่ดำเนินการเปิดบัญชีเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 จำนวน 3,090,000 บาท

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (31 พ.ค.65) นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมนั่งช้างชมเมือง ความรุ่งเรือง ท่านเจ้าคุณงา ที่ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ด้วยจังหวัดพังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด คณะกรรมการศาลหลักเมืองพังงา กำหนดจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2565 จำนวน 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณศาลหลักเมืองพังงา โดยในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 มีพิธีสมโภช เวลา 09.39 กิจกรรมนั่งช้างรอบเมืองพังงา เวลา 15.09 น. พิธีบวงสรวง เวลา 19.09 น. และพิธีเปิดงาน เวลา 20.09 น. ในส่วนของกิจกรรมนั่งช้างชมเมืองฯ เริ่มเวลา 16.00 น. จากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) ไปที่ศาลหลักเมืองพังงา ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ผ่านจวนเจ้าเมืองเก่า อู่เรือ แขวงทางหลวงจังหวัดพังงา โรงเรียนสตรีพังงาและผ่านบ้านชายค่าย ค่านั่งช้างชมเมือง เชือกละ 10,000 บาท นั่งได้ 2 ท่าน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนงานสร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร เชือกละ 4,000 บาท คาดว่าจะมีช้างเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 40 เชือก โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมและสวัสดิภาพช้าง รวมถึงความสะอาดเรียบร้อยตลอดเส้นทางการนั่งช้างชมเมือง ทั้งนี้ ในวันที่ 4 มิ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น จะปิดถนนตั้งแต่หน้าสำนักงานประปาพังงาจนกระทั่งถึงวงเวียนเขาตะปู แต่อนุญาตให้รถเล็กและรถจักรยานยนต์ผ่านได้

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (1 มิ.ย.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอทับปุด ส่วนราชการต่างๆ ประชาชน และเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดยนายสำราญ ครรชิต สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะเดินทาง สมาชิกวุฒิสภา นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนและเกษตรกร 

นายโรจนินทร์ ม่วงเพชร เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้นำเสนอถึงจุดเด่นภายในศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้ ภายในศูนย์มีการปลูกข้าวไร่ ข้าวนาปี ปลูกไผ่หลายสายพันธุ์ ปลูกผักในโรงเรือน พร้อมทั้งมีโรงสีข้าวแบบครบวงจรแห่งเดียวในพื้นที่ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การทำข้าวหลามจากไผ่ข้าวหลามกาบแดง ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษไว้จำหน่ายให้คนในชุมชนและต่างจังหวัด โดยมีแนวคิดในการพัฒนา คือ คิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ นำเทคโนโลยีมาใช้ในแปลงเกษตรของตนเองอย่างเหมาะสมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน สร้างรายได้ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในการทำการวิจัยข้าว แปรรูปสินค้าจากไผ่และข้าว เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปัจจุบันศูนย์ฯแห่งนี้ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

ต่อมาคณะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้เดินทางไปยังหอประชุมเทศบาลตำบลทับปุด เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาสภาพความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนและผู้นำชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง

Published in พังงาNEWs