Items filtered by date: วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ (5 พ.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมร่วมกับภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อหารือเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่มีความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจ Andaman Wellness Corridor (AWC) โดยทางภาคเอกชนได้เสนอแนวคิดที่ว่าหากก่อสร้างสะพานข้ามเกาะคอเขาแล้วจะมีการพัฒนาพื้นที่เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า ต่อไปยังไง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด รวมทั้งประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้เกาะคอเขาทั้งเกาะเป็นพื้นที่สีเขียวปลอดมลพิษ เป็นแหล่งผลิตโอโซนที่บริสุทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ทั้งนี้เพื่อเตรียมข้อมูลที่สำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดพังงาจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในเดือนมิถุนายน 2565 นี้ ต่อไป

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (4 พ.ค. 65) ที่บริเวณคลองมะรุ่ย หมู่ที่ 4 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันฉัตรมงคล) โดยมีนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ต่างร่วมแรงร่วมใจนำเครื่องไม้เครื่องมือทำความสะอาดเก็บเศษวัชพืชบริเวณริมตลิ่งและที่กีดขางทางน้ำไหล พร้อมขุดลอกคลองมะลุ่ย เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำหรือคูคลองที่เสื่อมโทรมให้มีความสะอาดสวยงาม ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในการอุปโภค เป็นแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของพื้นที่ หรือสถานที่พักผ่อน ยกระดับการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่

โดยคลองมะรุ่ยเป็นแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำประปาของตำบลและเป็นแหล่งน้ำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ สามารถรับน้ำได้ 24,000 ลูกบาศก์เมตร มีความยาว 2 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร มีชาวบ้านได้รับประโยชน์ จำนวน 1,086 ครัวเรือน ในหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทับปุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (4 พ.ค. 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการโดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ของจังหวัดพังงาเพื่อเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายเล็ก พัฒนาการจิต นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายชนาวุธ บุญเมธี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา และนายสงบ สะโตน นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา

ข้าราชการผู้ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง, นางปานจันทร์ ชูเอียด ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบางกรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา, นายนิกรณ์ โยมเนียม ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา, นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง, นายพรศักดิ์ มธุรส เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา, นายวิระพงศ์ ชูนุ้ย วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา, นายสมบุญ ขุทสมบูรณ์ นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (4 พ.ค. 65) ที่หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดพังงา เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น เพื่อการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือว่าเป็นเกียรติที่มีคุณค่ายิ่งแก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญสืบไป

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (4 พ.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงาโดยประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้เชิญพระพลังแผ่นดินวางบนพาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินตามลำดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน”ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาพระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (4 พ.ค.65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามในสมุดลงนาม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวันฉัตรมงคล ถูกกำหนดวันตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล จังหวัดพังงาขอเชิญชวน หน่วยงาน องค์กร ห้างร้าน บริษัท และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมทั้งประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารและประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานบ้านเรือน หรือที่พักอาศัย ให้สวยงามตามที่เห็นสมควรตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 2565 และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ในเว็บไซต์ของจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Published in พังงาNEWs