Items filtered by date: วันพฤหัสบดี, 07 เมษายน 2565

เมืื่อวันที่ (6 เมษายน 2565) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา ศาล ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน และราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคม ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้งและโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่นพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาทและพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น ในรัชกาลที่ 6 โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 ( รัชกาลที่1 - รัชกาลที่ 4) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะและได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า "วันจักรี"

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (5 เมษายน 2565) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา จิตอาสา 904 จิตสาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ สนามกีฬานากรอก - คอกหญ้า วัดถ้ำตาปาน ถนนมนตรี ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา

โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองพังงา และเทศบาลเมืองพังงา ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (5 เมษายน 2565) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดพังงา ภาคเอกชน กลุ่มผู้ปลูกมังคุดจังหวัดพังงาจาก 5 อำเภอ รวม 10 กลุ่ม เกษตรกร จำนวน 535 ราย ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง เพื่อสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด โดยยึดหลัก “ผลิตมังคุดซื่อสัตย์” บริโภคได้ทุกผล น้ำหนักปลายทางไม่ขาด สะอาดปลอดภัย ไม่ขายผลร่วง เพื่อสร้างตลาดให้กับมังคุดของจังหวัดพังงาให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ สร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนและหากเอ่ยชื่อมังคุดทิพย์พังงาแล้วจะต้องสั่งซื้อที่จังหวัดพังงาที่เดียวเท่านั้นถึงจะเป็นของแท้

อำเภอกะปง มีพื้นที่ปลูกมังคุดมากที่สุดของจังหวัดพังงา รวม 4,408 ไร่ พื้นที่ให้ผล 4,308 ไร่ ผลผลิตรวม 2,257 ตัน มีครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จำนวน 432 ครัวเรือน เกษตรกรมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่มังคุด
จำนวน 1 กลุ่ม คือ แปล่งใหญ่มังคุดตำบลเหมาะ มีสมาชิก จำนวน 68 ราย พื้นที่ปลูกมังคุด 512 ไร่ ซึ่งพันธุ์มังคุดที่ปลูกในพื้นที่อำเภอกะปง เป็นพันธุ์พื้นเมือง ผลผลิตจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี

ทั้งนี้ จังหวัดพังงา ได้คัดเลือก "มังคุดทิพย์พังงา" เป็นสินค้าที่ขับเคลื่อนภายใต้กรอบ BCG Model เนื่องจากเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของจังหวัดพังงา ที่ผ่านมาโดยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด อำเภอกะปง ทำให้ได้รับข้อมูลความต้องการ ปัญหา อุปสรรค จากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ซึ่งได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนมังคุดทิพย์พังงา ภายใต้กรอบการขับเคลื่อน BCG Model ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง รวมทั้งสร้างสตอรี่พร้อมประชาสัมพันธ์มังคุดทิพย์พังงา และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในการผลิตผ้ามัดย้อมจากสีเปลือกมังคุด เป็นการใช้ประโยชน์จากมังคุด เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตมังคุดคุณภาพให้กับกลุ่มเกษตรกร การเก็บข้อมูลผู้ปลูกมังคุดจังหวัดพังงาเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนมังคุด
ทั้งระบบ มีการพรีออเดอร์ผลไม้มังคุดทิพย์พังงา เพื่อวางแผนกระจ่ายผลผลิตมังคุดทิพย์พังงา และจัดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างกลุ่มเกษตรกร กับโมเดิร์นเทรด โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (5 เมษายน 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้สัมภาษณ์กับจอห์น รัตนเวโรจน์ หรือ จอห์น นูโว เพื่อเตรียมพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดงาน Sound of Earth: Artistic Hearts ที่กำลังจะจัดขึ้นที่โรงแรมบียอน เขาหลัก รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2565 ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้มองเห็นว่าจังหวัดพังงานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากมาย มีระบบนิเวศและธรรมชาติที่หลากหลายซึ่งเป็นต้นทุนที่มีเสน่ห์ของจังหวัดพังงาในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มีความยินดีอย่างยิ่งและพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกับทุกภาคส่วน โดยใช้ระบบสาธารณสุขนำการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ประชาชนจังหวัดพังงาได้รับวัคซีนแล้ว ถึงแม้จะมีการระบาดของโควิด 19 อยู่ แต่ทว่าทุกคนต่างมีภูมิคุ้มกันร่างกายในระดับหนึ่ง มีสุขอนามัยแข็งแรง เทียบกับการระบาดที่รุนแรงในช่วงที่ผ่านมาที่ยังไม่มีวัคซีน ถือว่าช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการฟื้นระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลด้วยระบบสาธารณสุขหลังจากที่หยุดชะงักมาเป็นเวลานาน

สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จอห์น รัตนเวโรจน์ หนึ่งในนักร้องนำวงนูโว ได้ชักชวนศิลปิน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมารวมตัวกัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบตระหนักถึงการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมทางท่องเที่ยว (Sustainable Tourism) รวมถึงเป็นแบบอย่างของการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยต่อไวรัส Covid-19 ตระหนักถึงธรรมชาติ ลดขยะ ลดการใช้พลังงาน และดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาและในประเทศไทยให้กลับมาคึกครื้นอีกครั้ง

'Sounds of Earth' (SOE) คอนเสิร์ตรักษ์โลก มีคอนเซปต์ "Artistic Hearts" ด้วยใจรักในศิลปะของกลุ่มศิลปินและผู้คนที่ Hearts มาจากหัวใจของคนที่มีใจอนุรักษ์ พร้อมเติมเต็มความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับบทเพลงจากเหล่าศิลปิน อาทิ จอห์น รัตนเวโรจน์, ก้อง สหรัถ, ขันเงิน, Benz Sun Flo, เค Stalled Dog และ กองทัพดีเจจาก Pop Up Disko Music การรับฟังดนตรีในคอนเสิร์ต ผู้ฟังจะได้รับประสบการณ์จากหูฟังไร้สายที่เป็นเทคโนโลยีฟังไกลได้ถึง 600 เมตร ฟังได้รอบตัว 360 องศา ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโรงแรม ระเบียงส่วนตัว ริมสระว่ายน้ำ เตียงนอนในห้องพัก ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีได้ผ่านหูฟังที่ถ่ายทอดด้วยระบบไร้สายกับเทคโนโลยีทันสมัย ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม เสพการแสดงดนตรีแบบไม่มีเสียงรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถยืนฟัง เต้นตาม หรือจะนอนฟังสบาย ๆ ในห้องพักก็ได้ ราคาบัตรเริ่มต้นเพียง 500 บาทเท่านั้น

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (5 เมษายน 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สัญจรของผู้บัญชาตำรวจภาค 8 (ผบช.ภ.8) โดยมี พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ภ. 8 พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา กต.ตร.จังหวัดพังงา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนางหงส์ โรงแรมเลอเอราวัณ อ.เมืองพังงา และกล่าวให้โอวาทในการเปิดโครงการตลาดส่งเสริมรายได้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงา

โดยตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการตลาดส่งเสริมรายได้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้มีอาชีพเสริม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีรูปแบบการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ เพื่อลดวิธีการและระยะเวลาในการเดินทางติดต่อซื้อขาย และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ได้มีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงาและครอบครัว เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนมากกว่า 30 ร้านค้า

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (5 เมษายน 65) ที่ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม และผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลไปยังนายอำเภอและส่วนราชการระดับพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อติดตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีเรื่องพิจารณายกเลิกสถานที่เอกเทศ (Local Quarantine) เช่น ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอท้ายเหมือง, ศาลาวัดอินทภูมิ, อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง, ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลำภี, โรงพยาบาลสนาม โรงแรมเกาะยาว ตำบลเกาะยาวน้อย และ (Hospitel) โรสบูทีค รีสอร์ท ตำบลสองแพรก และเรื่องอนุญาตให้โรงแรมทุกแห่งที่มีความพร้อมดำเนินการเป็นสถานที่แยกกักแบบ Hotel Isolation สำหรับแยกผู้ป่วยและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

Published in พังงาNEWs