Items filtered by date: วันอังคาร, 12 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ (11 เมษายน 65) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพังงา และปล่อยแถวขบวนรถรณรงค์ด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยมีส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ แพทย์ พยาบาล องค์กรมูลนิธิ กู้ชีพ/กู้ภัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมืองพังงา เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของการขับขี่ยานพาหนะลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ภายใต้คำขวัญว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" พร้อมกันนี้ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาพังงา และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพังงา ได้ร่วมกันมอบเครื่องดื่มและนำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตั้งจุดตรวจร่วม/จุดบริการประชาชนในทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 2 จุด และมีการตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงหรือจุดอันตราย หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งจะเป็นจุดตรวจในลักษณะ “ด่านตรวจมีชีวิต” มีหลายหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันในการบริการประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับโดยสารสาธารณะ Checking Piont โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา การจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) โดยวิทยาลัยเทคนิคพังงาและสถาบันอาชีวะ การจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และ เครือข่ายองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ มาตรการคุมเข้มวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยตำรวจภูธรจังหวัดพังงา และการดำเนินการอื่น ๆ ตามมาตรการของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุมเข้มด้านวินัยจราจร ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดต้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมาย คือ จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) และจำนวนผู้เสียชีวิต ให้ลดลง 5 % จากข้อมูลสถิติ 3 ปี ย้อนหลัง

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (11 เมษายน 2565) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ.รุ่น 14 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และคณะกรรมการเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนพระราชทาน รุ่นที่ 14 ปี 2565 ที่ผ่านการคัดเลือก คัดสรร มาจากโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งจังหวัดพังงามาแล้ว จำนวน 8 ราย ทั้งนี้มีนักเรียนขาดคุณสมบัติ 2 ราย คงพิจารณา 6 ราย และจะได้นำรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คัดสรร จำนวน 5 ราย ส่งไปยังศึกษาธิการภาค 6 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 นี้ ต่อไป

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (11 เมษายน 2565) คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปิดประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา (ครั้งที่ 5), ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข, งบประมาณในการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการดูแลรักษาเกาะรังนกอีแอ่น อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 14 (ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565), ระยะที่ 15 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565), ระยะที่ 16 (ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565), และแผนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการดูแล รักษาเกาะรังนกอีแอ่น อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

Published in พังงาNEWs

เมื่อวันที่ (11 เมษายน 2565) จังหวัดพังงา ประชุมกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาติดตามการเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ซึ่งมีตัวชี้วัดแยกย่อย คือ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 9.2 การบริหารงาน 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลเร็วขึ้นโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Published in พังงาNEWs