วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565 17:54

จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6 ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2565 จังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ก่อนเริ่มประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับผู้ชนะการออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดพังงา มอบประกาศเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรให้กับอำเภอ ชมรม ที่เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ และหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อมาได้มีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดพังงา คือ นายธนพัฒน์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา จากนั้นได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่, สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดพังงา, การออกเอกสารสิทธิที่ดินในพื้นที่จังหวัดพังงา, สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม, การลงนามประกาศเจตนารมณ์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย, การขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐและการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่, ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง และอุทธรณ์คดีปกครอง, การกำหนดอัตลักษณ์ และ DNA ของจังหวัดพังงา, รายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย, โครงการการฝึกศูนย์บัญชาเหตุการณ์อำเภอ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ประจำปี พ.ศ. 2565, แนวทางการดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดความปลอดภัยทางถนน ทางข้าม ทางม้าลาย ในพื้นที่อำเภอ, การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 4090 ต.นบปริง-หินดาน ตอนนิคม-หินดาน, รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565, จำนวนและอัตราการตายของผู้บาดเจ็บรุนแรงต่อสมองจากอุบัติเหตุจราจร, การร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างแท่นฐานประดิษฐานอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา, และแผนรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฎาคม 2565

Image Gallery

View the embedded image gallery online at:
http://phangnga.go.th/index.php/th/abount-phangnga/little-story/phangnga-and-king/item/1119-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-6-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD#sigProGalleriabba09bb1ea