Attachments:
URLDescriptionCreatorFile sizeCreated
Access this URL (http://www.phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/1014-%E0%B8%9E%E0%B8%B1)ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญทาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา adminstrator0 kB2022-04-19 13:45
Access this URL (http://www.phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/1058-%E0%B8%88%E0%B8%B1)ประชุมกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส adminstrator0 kB2022-04-19 13:47
Access this URL (http://www.phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/1079-%E0%B8%88%E0%B8%B1)จังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา  adminstrator0 kB2022-04-21 15:03
Access this URL (http://www.phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/1081-%E0%B8%9C%E0%B8%B9)จังหวัดพังงาประชุมติดตามการเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของส่วนรา adminstrator0 kB2022-04-24 10:27
Access this URL (http://www.phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/1085-%E0%B8%9C%E0%B8%B9)คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนงานปฏิบัติราชการฯ adminstrator0 kB2022-04-24 10:37
Access this URL (http://www.phangnga.go.th/index.php/th/component/k2/item/980-%E0%B8%88%E0%B8%B1)การอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกาศเจตนารมย์ และงดรับ งดให้ ของขวัญ adminstrator0 kB2022-04-19 14:02
Pin It