วิสัยทัศน์ [Vision]

จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน

          สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข

               จุดเน้นการพัฒนา

                  “ พังงา เป็น WORLD CLASS DESTINATION ” สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล"

Pin It