ตารางนัดหมายในปี 2565 ของ ผู้บริหารแต่ละท่าน      
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายบุญเติม เรณุมาศ
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายพจน์ หรูวรนันท์
ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดพังงา
นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
นายนันทศักดิ์ บุนนาค
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจัง

สำนักงานจังหวัดพังงาเว็บไซต์หลัก | ประสานงาน ฝ่ายเลขานุการ 076-481423 |