นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : จังหวัดพังงา