นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สผ.) CB 402 โซนกลาง ชั้น 4 อาคารรัฐสภา