นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมหน่วยงานเจ้าภาพหลักการบูรณาการช่วยเหลือรายมิติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพังงา