นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการเกษตรคลินิคเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง พง.
2 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเทพทาโร ชั้น 3 ศาลากลาง จ.พง.
3 14:30 - 00:00 ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา