นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : จังหวัดพังงา