นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.พังงา