นายนันทศักดิ์ บุนนาค
ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจัง
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตลักษณ์ และ DNA จังหวัดพังงา
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตลักษณ์ และ DNA จังหวัดพังงา
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก