นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ออกรายการวิทยุ “สุขจัง ที่พังงา” (ผวจ.มอบ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวท.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (ผวจ.มอบ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการสร้าง branding & character จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา